Armatury, které splní Vaše představy
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
+420 558 536 975 sekretariat@armagas.cz

Reklamační řád

Z důvodu specifického sortimentu, který není určen přímo konečným spotřebitelům a prodej je realizován fyzickým či právnickým osobám podnikajícím podle živn. zákona či jiného zvlášt. zákona či státním institucím a organizacím,  se reklamační řád řídí příslušnými základními ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že kupujícím bude spotřebitel, bude postup reklamace upraven, kromě níže uvedeného, také příslušnými ustanoveními občanského zákoníku pro prodej spotřebitelům a zákona o ochraně spotřebitele.

Odpovědnost prodávajícího za vadu
Kupující je povinen neprodleně po převzetí zásilky zkontrolovat dodané zboží (množství, jakost, provedení), dále zda není poškozeno či jinak znehodnoceno a zda je dodávka kompletní (včetně příslušných dokladů).

Případné zjištěné vady zakládají kupujícímu práva z vadného plnění.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém

ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácením věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců od data expedice.

 

Uplatnění a vyřízení reklamace

Práva z vadného plnění a záruku za jakost uplatňuje kupující v sídle prodávajícího.

V případě reklamace je Vaší kontaktní osobou:

Prachovský Vlastimil
e-mail: odbyt@armagas.cz
tel.: +420 558 533 547, 737 238 240

Kupující je povinen při uplatnění reklamace poskytnut veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady, zejména je povinen dodat prodávajícímu kompletní reklamované zboží, průvodní doklady a zajistit řádné zabalení reklamovaného zboží pro přepravu.

Částka za dopravné se v případě reklamace nevrací.

Doba na vyřízení reklamace činí 30 dní.
V návodech výrobků čtěte, prosím, uvedené pokyny pro správnou montáž (pro upřesnění na co se vztahuje a nevztahuje reklamační právo).
O průběhu a zejména výsledku reklamačního řízení Vás budeme informovat.

 

 

Vrácení zboží
Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dní - v případě, že zboží je nepoužité, v originálním obalu, s dokladem o koupi.
 

Po převzetí vráceného zboží a kontrole technikem bude stanovena částka, ve které je zohledněno případné přezkoušení vráceného zboží. Pokud bude ze strany kupujícího schváleno, vystaví prodávající na tuto částku dobropis. Náklady na dopravu se nevrací. 
Poté bude částka vrácena na účet kupujícího.
 

Nahoru