Armatury, které splní Vaše představy

BZK

Bezpřírubová zpětná klapa BZK

Klapka se používá k samočinnému zastavení zpětného proudění a rázům pracovní látky. Provozní látkou může být vzduch, topné a jiné neagresivní plyny , voda (kromě pitné), pára, alifatické, aromatické a chlorované uhlovodíky, minerální oleje, nafta, benzín, těžkohořlavé kapaliny na bázi fosfátu. BZK je ovládána tlakem procházejícího média. Pokud je směr proudění média ve směru šipky vyznačeném na tělese, je klapka tímto médiem otvírána a umožňuje volný průtok. Při změně směru toku média je klapka dotlačena do sedla a uzavřena. Klapky BZK se vyrábějí ve dvou tlakových variantách ST a VT od 5 kPa až 600 kPa (6 bar). Sedmi světlostech (DN 50 až DN 200). Klapka je vyrobena z nerezového materiálu ČSN 17 240, těleso BZK je vyrobeno z pozinkovaného materiálu ČSN 11 375.

Záruční podmínky

  1. Výrobce poskytuje uživateli záruku na odebrané zboží a ručí za jeho kompletnost.
  2. Pokud není sjednáno jinak, činí délka záruční doby 24 měsícu od data expedice.
  3. V této době budou bezplatně opraveny všechny funkční závady vzniklé vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo nesprávným dílenským provedením.
  4. Záruční i pozáruční opravy jsou prováděny formou servisu nebo ve výrobním závodě podle náročnosti opravy. K reklamaci je nutné predložit záruční list. Bez jeho predložení nebude oprava uznána jako záruční a bude účtována k tíži majitele.
  5. Výrobce nezodpovídá za zhoršené vlastnosti výrobku nebo za jeho poškození, byla-li závada zpusobená odběratelem, případne jinou osobou, provedením vlastní úpravy, změny, násilím nebo neodborným zásahem, zapojením výrobku na nesprávné hodnoty a špatným zacházením.
  6. Nároky v důsledku vadného zboží budou řešeny dle ustanovení obchodního zákoníku.

Armagas s.r.o. © 2024. Všechna práva vyhrazena. GDPR.

Tvůrce: Promax Media